هیچ چیزی تصادفی اتفاق نمی افتد. هیچ چیز !

فقط یک چیز برایت اتفاق خواهد افتاد، آن چیزی که برایش آماده‌ای.