ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

طراحی بخش خبرنامه

ساخت بخش خبرنامه

مدت زمان ویدیو

۰۰:۱۴:۱۲

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1