ایده‌ای در مورد این پروژه دارید؟
آن ‌را می‌توانید بهتر کنید؟
دست به کار شوید و شاخه مربوط به خودتان را بسازید تا دیگران ببینند و لذت ببرند.
ساخت شاخه جدید

در این بخش تمام نکاتی که برای این آموزش نیاز دارید خواهید دید.
مشاهده نکات

ساخت بازی حدس کلمه

ساخت بازی حدس کلمه

مدت زمان ویدیو

۰۰:۲۰:۱۴

دیدن آموزش

در حال انجام عملیات

-1